Καινοτομία

Στο εργαστήριο της εταιρείας Sime εργάζεται μια ομάδα εξειδικευμένων μηχανολόγων, οι οποίοι σε συνεργασία με άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες και το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, αναπτύσσουν και δοκιμάζουν νέες τεχνολογίες για εφαρμογή σε μελλοντικά προϊόντα.

Η δραστηριότητα του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης, της εταιρείας Sime, στοχεύει στην ανάπτυξη βραχυπρόθεσμων ή μεσοπρόθεσμων μελετών που θα μπορούσαν να έχουν άμεση εφαρμογή στην τρέχουσα παραγωγή ή να αποτελέσουν τεχνολογική πλατφόρμα για μελλοντικές εφαρμογές.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ: μελέτες που προέρχονται από ειδικές απαιτήσεις του τμήματος Marketing, το οποίο, κατόπιν προσεκτικής ανάλυσης της αγοράς, προτείνει τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει το νέο προϊόν, προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι οποίες δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες μ’ ένα συγκεκριμένο προϊόν αλλά αποσκοπούν στην επιστημονική και μηχανική έρευνα με στόχο την εφαρμογή αυτών των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη μελλοντικών προϊόντων.
Παράδειγμα τέτοιας τεχνολογικής πλατφόρμας που ανέπτυξε το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της
Sime, είναι το "Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Πολλαπλών Πηγών", το οποίο αποτελείται από έναν λέβητα αερίου, έναν λέβητα ξύλου/pellet, μια ηλιακή εγκατάσταση, μια αντλία θερμότητας και ένα δοχείο αποθήκευσης νερού. Αυτό το σύστημα, μέσω μιας καινοτόμου ηλεκτρονικής διαχείρισης, που ονομάζεται Διαχείριση Ενέργειας, επιλέγει στιγμιαία την πλέον συμφέρουσα και οικολογική πηγή ενέργειας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στον προς θέρμανση χώρο, ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία και τις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες.

Η εταιρεία Sime είναι μεταξύ των πρώτων εταιρειών που μελέτησαν με επιστημονική μέθοδο, τη συμπεριφορά του συστήματος με δοχείο αποθήκευσης νερού και της ανταλλαγής ενέργειας, τεχνολογίες βασικές για αυτού του τύπου εγκαταστάσεις. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία ανέπτυξε μια πιλοτική εγκατάσταση, όπου συνδυάζονται και δοκιμάζονται πολλαπλά μέρη που υιοθετούν διαφορετικές τεχνολογίες για τον έλεγχο των διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων και τα οποία, μέσω μιας ιδιαίτερα προσεκτικής συλλογής τεχνικών δεδομένων, αναζητούν τις λύσεις που καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια συγκεκριμένη κλιματική απαίτηση.